Информатор о раду

Назив: Хемијско-прехрамбена и текстилна школа „Урош Предић“ Зрењанин
Адреса: Улица Стевице Јовановића број 46, 23000 Зрењанин
Web сајт школе: www.upzr.edu.rs
e-mail: ssupredic@upzr.edu.rs
Телефон / факс: 023/561-567 (централа)
Шифра делатности: средње стручно образовање – 8532
Шифра проширене делатности: остало образовање – 8559
Матични број: 08113670
ПИБ: 101162294

INFORMATOR O RADU